Contact Us


    सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।

    सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत्।।

    संसार में सभी सुखी हो, निरोगी हो, शुभ दर्शन हो और कोई भी ग्रसित ना हो।